HOME PRAVIDLA

KALENDÁŘ

BODOVÁNÍ REGISTRACE DOWNLOAD

FACEBOOK

   

PRAVIDLA / REGULATION PALMIRA RSC 2023

 

 

REGULATION / PRAVIDLA

 

1. CHAMPIONSHIP, REGISTRATION, LICENSE

1. ŠAMPIONÁT, REGISTRACE, LICENCE

The Palmira RSC 23 Championship is announced on the czech plugin for all riders of all nationalities. To start in the championship, registering, more in the REGISTRATION section

Šampionát Palmira RSC 23 je vypsán na českém pluginu pro všechny jezdce všech národností. Ke startu je nutná registrace, více v sekci REGISTRACE

 

2. DAMAGE AND SUPERALLY:

2. POŠKOZENÍ A SUPERALLY:

- Real damage to cars.

- Rules for SUPERALLY: safety point before Powerstage

- Reálné poškození vozů.

- Záchytné místa pro SUPERALLY: vždy před Powerstage

 

3. CLASSIFIED CLASSES and CUPs

3. VYPSANÉ TŘÍDY a POHÁRY

RC1 do 2017/ RC2 / RC3 / RC4 / oldWRC / HA

 

4. PALMIRA RSC 23 = 7 Rally

The championship will be announced for 7 races, 1 worst will not count

Šampionát bude vypsán na 7 závodů / 1 nejhorší se nebude počítat

- The length of the race is about 50 km / Délka závodu zhruba 50 km

- 1 leg / jedna etapa

 

5. RALLY TIMETABLE

5. ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE

 
 

start rally

finish rally

   Rally     

wednesday 06:00

tuesday 23:59

 

6. POINTS / BODOVÁNÍ

Absolute resulth  / Absolutní pořadí

1.

100

11.

40

2.

90

12.

35

3.

82

13.

30

4.

75

14.

25
5. 70 15. 20
6. 65 16. 15
7. 60 17. 10
8. 55 18. 8
9. 50 19. 3

10.

45

20.

1

 

Skupiny /

Groups /

1.

50

11.

10

2.

42

12.

8

3.

35

13.

5

4.

30

14.

3

5. 25 15. 1
6. 20
7. 18
8. 16
9. 14

10.

12

 

Powerstage absolutně / all

1.

9

5.

1

2.

7

 

 

3.

5

 

 

4.

3

 

 

POWERSTAGE skupiny / groups   3,2,1 point´s

 

7. BODOVÁNÍ TEAMŮ / TEAM´s CUP

- In each class, 2 nominated riders from one team score. Groups for overall team evaluation

- V každé třídě bodují 2 nominovaní jezdci z jednoho týmu. Skupiny pro celkové hodnocení týmů

RC1 do 2017, RC2, RC3, RC4, oldWRC, HA

- Manažeři týmů, kteří se chtějí účastnit poháru týmů, provedou nejpozději 6 hodin před začátkem podniku na webu pluginu RBR Czech nominaci svých jezdců. Po tomto termínu již nebude možné jezdce nominovat.

- Team managers who want to take part in the team cup will nominate their drivers on the RBR Czech plugin website no later than 6 hours before the start of the event. After this deadline, it will no longer be possible to nominate riders.
 

8. PENALIZACE / PENALTY

- If the plugin penalizes a rider that the rider considers to be unauthorized, it will send an email to this address requesting deletion:

- Pokud plugin udělí jezdci penalizaci, o které se jezdec domnívá, že je neoprávněná, odešle email na tuhle adresu se žádostí o smazaní:

rbrcup@email.cz

  s předmětem zprávy PENALIZACE . Mail musí obsahovat jméno jezdce dle pluginu, typ auta s kterým startuje. Replay z příslušné RZ nahraje jezdec na web pluginu nebo formou záznamu např. na YouTube. Pokud bude vše v pořádku, penalizace bude smazána. Pokud ne, bude kontaktován, proč nebyla penalizace smazána.

with the subject of the PENALTIES report. The mail must contain the name of the driver according to the plugin, the type of car with which it starts. The rider uploads the replay from the relevant SS to the web plugin or in the form of a record, eg on YouTube. If everything is in order, the penalty will be deleted. If not, he will be contacted why the penalty was not deleted.

 

9. KONTROLA ZKRACOVÁNÍ, SETUPY, RESETY / RULES / REPLAY

Kontrola zkracování bude probíhat neplánovaně pro různé jezdce a skupiny. Replay stačí nahrát na plugin nebo záznam zveřejnit např. na YouTube

 Replay může být vyžádán od jakéhokoliv jezdce!. V tomto případě bude tento jezdec kontaktován zprávou PM.

Každý jezdec je povinen uchovat replay ze závodu po dobu 48 hodin od skončení závodu!

The shortening check will take place unplanned for different riders and groups. Just upload the replay to the plugin or publish the recording, for example, on YouTube
Replay can be requested from any rider !. In this case, this slider will be contacted with a PM message.
Each rider is obliged to keep the replay from the race for 48 hours from the end of the race!

Penalizace / Penalty

1x zkrácení trati / not allowed CUT - 30s

2x zkrácení trati / not allowed CUT - 1:00s

3x zkrácení trati / not allowed CUT - vyloučení ze závodu / DNF

- Za zkrácení trati se považuje to když vozidlo úmyslně opustí trať RZ všema 4 koly o více jak půl šířky vozidla!

- Úmyslné proražení retardéru bude penalizování 30s.

- It is considered a shortening of the track if the vehicle intentionally leaves the SS track with all 4 laps by more than half the width of the vehicle!
- Intentional puncture of the retarder will be penalized 30s.

https://www.naparbrcup.com/katovani   příklad / example

Nastavení vozu musí odpovídat platné fyzice vozu. Povolen je pouze setup, který lze nastavit přímo v RBR. V případě zjištění jinak upraveného nastavení vozu bude jezdec ze soutěže vyloučen a odebrána mu roční licence.

RESETY nebudou povoleny při pádu hry se statusem Havárie na RZ.

Pokud bude status Nenastoupil na RZ je možno povolit reset bez problémů.

The car settings must correspond to the valid physics of the car. Only setup that can be set directly in RBR is allowed. If an otherwise modified car setting is found, the driver will be excluded from the competition and his annual license will be revoked.


RESETS will not be allowed in the event of a crash with the status of Crash at the SS.


If the status is Not entered on the SS, it is possible to enable a reset without any problems.

 

10. Poháry / CUP

/

11. KONTAKT

rbrcup@email.cz

Ředitel šampionátu  - Martin Bujáček (777 55 21 93)

Podpora pluginu a tvorby turnajů - Vašek Korál & Martin Bujáček

Mediální podpora - eWRC.CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOPlist

MartinB